Love og Bekendtgørelser for campingpladser

Direkte vej til: LOVGIVNING OM CAMPINGPLADSER - Hjælp og detaljer. NYESTE GÆLDENDE

29.09.2020

Campingreglementet

Etablering og ændring af en campingplads samt ejerskifte, kræver tilladelse efter campingreglementet fra kommunen. Læs mere om regler og praksis her.

Kommunen fører tilsyn med campingpladserne

Det er campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), der har ansvaret for, at campingpladsen lever op til de gældende regler i campingreglementet. Kommunerne har som tilsynsmyndighed ansvar for at føre tilsyn med, om reglerne overholdes, herunder i forhold til indretningen af den enkelte campingenhed m.m., forbuddet mod helårsbeboelse, brandværnsforanstaltninger og hygiejniske forhold. Kommunens tilsynsreaktion skal rettes til campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), som har pligt til at berigtige et ulovligt forhold.

Kommunen har pligt til at reagere, når denne bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af ganske underordnet betydning (§ 10 a, stk. 7). Kommunen har også pligt til at påse, at udstedte påbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes (§ 10 a, stk. 6).

Tilladelse efter campingreglementet

Når man ønsker at etablere en campingplads, kræver det en tilladelse fra kommunen efter campingreglementet. Hvis campingpladsens indretning ønskes ændret, herunder ved opstilling af campinghytter m.m. kræver det også forudgående tilladelse.

Tilladelser efter campingreglementet er personlige og bortfalder derfor ved ejerskifte.
Skifter campingpladsen ejer eller forpagter, kræves der derfor en ny tilladelse.


Dette var blot indledningen på siden.   -  Find det hele HER:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingreglementet



 

NYT Gældende: CAMPINGREGLEMENT & NY VEJLEDNING om Campingreglementet.

CAMPINGREGLEMENT  -  GÆLDENDE - Marts 2019

BEK nr 319 af 28/03/2019  

Klik Link:
Campingreglementet
 (BEK nr. 319 af 28/03/2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, med senere ændringer)


 VEJLEDNING OM CAMPINGREGLEMENTET - GÆLDENDE - JULI 2020

VEJ nr 9426 af 02/07/2020   Erhvervsministeriet 

Kommunernes og andres værktøj til og detaljer om, hvordan loven tænkes den skal anvendes.

klik link:
Vejledning om campingreglementet (VEJ nr. 9426 af 02/07/2020)


SOMMERHUSLOVEN / Gældende: 

LBK nr. 949 af 07/03/2013  - Om udlejning af fastejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v., med senere ændringer

KLIK LINK:  Sommerhusloven 

OBS:
Okt. 2020  Der er som noget NYT en VEJLEDNING under udarbejdelse.



 

Ny side fra Erhvervsstyrelsen

Udlejning

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum (værelser) til ferie- og fritidsformål m.v., uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Loven omfatter desuden alle typer ejendomme og bygninger, uanset hidtidig benyttelse, samt campingpladser. 

 https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/fritids-og-ferieudlejning

 

Spørgsmål?

Kontakt Team Sommerhuslov i Erhvervsstyrelsen.

 Mail: sommerhusloven@erst.dk

 Telefon: 35 29 16 16





 

1. Erhvervsstyrelsen - Planinfo vedr. Campingpladser


https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingpladser

Hovedindgang til Erhvervsstyrelsen side vedr.:
Campering - Vejledning &  Sommerhuslov
Link videre til det her under.

2. Campingpas - Grønne nummerplader - Hytter - Tilladelser til at drive campingplads.

Campingpas.

Det er ulovligt at begrænse adgangen til en campingplads i henhold til Campingreglementets

BEK nr 319 af 28/03/2019 www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/319

§ 3. Stk. 2. Det kan ikke i en tilladelse efter § 2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt en bestemt kreds af brugere.

Dette gælder dog ikke

1) for campingpladser, som den 6. februar 2000 lovligt var forbeholdt en bestemt brugerkreds

 

Grønne nummerplader / ID-skilt

Det er kommunen alene der bestemmer hvorledes ID på en campingvogn der IKKE er indregistreret efter færdselsloven skal være udfærdiget. Vognen skal kunne identificeres af kommunen. Ingen lovkrav til måden. blot et nr. + en liste over ejeres/brugeres kontaktinfo.
Dette i henhold til Campingreglementets 
BEK nr 319 af 28/03/2019 
www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/319

§ 18. Stk. 2. Udlejer skal efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse sørge for, at campingvogne o.l., der er opstillet på campingpladsen og ikke er registreret efter færdselsloven, er forsynet med tydeligt identifikationsnummer.

Oversigten over uindregistrerede vogne, må kun være tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

§ 18. Stk. 3. Udlejer skal føre en fortegnelse over de opstillede vogne med angivelse af identifikationsnummer, jf. stk. 2, og navn og adresse på vognenes ejere og brugere. Fortegnelsen skal opbevares tilgængeligt for kommunalbestyrelsen.

 

Hytter.

Man må højst bo i en campinghytte 4 uger om året og man kan højst leje den 1 år forud i henhold til sommerhus og campingloven LBK nr 949 af 03/07/2013 www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/949

§ 4. Stk. 2. Ejere og brugere af fast ejendom, jf. § 1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud.

 

Tilladelser til at drive campingplads.

Den der driver en campingplads, SKAL have en udlejningstilladelse. Dette i henhold til sommerhus og campingloven LBK nr 949 af 03/07/2013 www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/949

§ 1. Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2

3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

§ 2. Stk. 2. Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter retningslinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelser efter stk. 1.

§ 10 b. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1 og § 4,

2) overtræder vilkår, der er fastsat efter § 2,

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 3.


 

Campingpas iht. Konkurrenceloven.

Det er dømt ulovligt, at vedtage:

A - At aftale fælles priser og adgangskrav for brancheforeninger og konkurrende virksomhede.

B - At alene CKE pas og ikke andre pas skal kunne give adgang til campingpladser,

C - At aftale samme pris for CKE pas.

Dette i henhold til afgørelsen fra Konkurrencerådet af 31 maj 2017 www.kfst.dk/media/46138/20170531-camping.pdf som henviser til konkurrencelovens § 6, stk. 1 og TEUF artikel 101, stk. 1,

 

Disse overtrædelser er straffet med bøder til DK-Camp på kr. 300.000

www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/straffedomme-og-boedevedtagelser/horisontale-aftaler/20191211-boede-for-ulovligt-krav-om-campingpas/

og Foreningen Campingrådet på kr. 400.000,-

Bøden til Foreningen Campingrådet er bekræftet af Kurator https://drive.google.com/drive/folders/1PmVVaIAEKYAuES0JVLDT_oR0S2v9QoqM


 

3. Sommerhusloven


§ Bekendtgørelse nr. 949 af 3.juli 2013 om sommerhuse og campering mv.


 § 
Sommerhusloven  - Vedr.: Kravet om en  Udlejningstilladelse 


§ 1. 
Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2 

3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

§4.
Stk. 2  Ejere og brugere af fast ejendom jf. §1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt. 
.... må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud. 


§10 b. 
Med bøde straffes den der 1) overtræder §1 og § 4


 

4. Campingreglementet - Nyt i 2019 -


§ Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 



§ 3
En tilladelse efter §2 skal indeholde en angivelse af det tilladte antal campingenheder og kan indeholde vilkår om 
4) stk 2. Det kan ikke i en tilladelse efter §2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt en bestemt kreds af brugere.


§5
En tilladelse (udlejningstilladelse red.) er personlig og begrænset til den i tilladelsen nærmere beskrevne virksomhed.

5. Vejledning om Campingreglementet

NYT forventes offentliggjort sommeren / efteråret 2020

Vejledning nr. 62 af 30. juni 2010 om campingreglementet


 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 19:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

26.12 | 09:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

19.04 | 20:12

Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig, da han jo personligt har fyldt lommerne i bestyrelsen for campingrådet.

19.04 | 20:02

Godt Anette at der nu er kommet politianmeldelse på sagen. Der stod en stor artikel om sagen i Berlingske erhverv. Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig